Zgłoś szkodę OC

ZGŁOSZENIE SZKODY Z UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ
Rejestracja szkody OC
Dane poszkodowanego/zgłaszającego
Miejsce powstania szkody (dane z paragonu lub faktury)
Wybierz stację z mapy
Szczegóły szkody
O szkodzie powiadomionoDane do korespondencji
Dane pojazdu
Nazwiska i imiona świadków
Orientacyjna wysokość szkody/roszczenia (PLN)
Inne
Przepisz kod z obrazka lub wygeneruj nowy.

 
Niniejszym udzielam PKN ORLEN S.A. z siedzibą w Płocku, pełnomocnictwa do czynności zgłoszenia szkody w moim imieniu do Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Warta S.A. z siedzibą w Warszawie.

Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. z siedzibą w Płocku 09-411, ul. Chemików 7, informuje, że jest Administratorem Danych Osobowych, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, które przetwarza w związku z procesem związanym z obsługą szkód z tyt. odpowiedzialności cywilnej. WYRAŻAM ZGODĘ na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w niniejszym formularzu na potrzeby realizacji procesu związanego z obsługą szkód z tyt. odpowiedzialności cywilnej. Podane przeze mnie dane, mogą być powierzone podmiotom współpracującym z Polskim Koncernem Naftowym ORLEN S.A. jedynie w powyższym celu. Moja zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolna, zostałem/am poinformowany/a o przysługującym mi prawie dostępu do moich danych osobowych i ich poprawiania oraz zgłoszenia w każdym czasie zaprzestania przetwarzania danych w przypadku, gdyby doszło do takiego przetwarzania w sposób niezgodny z prawem.