Zgłoś szkodę OC

ZGŁOSZENIE SZKODY Z UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ
Rejestracja szkody OC
Dane poszkodowanego/zgłaszającego
Miejsce powstania szkody (dane z paragonu lub faktury)
Wybierz stację z mapy
Szczegóły szkody
O szkodzie powiadomionoDane do korespondencji
Dane pojazdu
Nazwiska i imiona świadków
Orientacyjna wysokość szkody/roszczenia (PLN)
Inne
Przepisz kod z obrazka lub wygeneruj nowy.

 
Niniejszym udzielam PKN ORLEN S.A. z siedzibą w Płocku, pełnomocnictwa do czynności zgłoszenia szkody w moim imieniu do Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Warta S.A. z siedzibą w Warszawie.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. z siedzibą w Płocku 09-411, ul. Chemików 7. Kontaktowe numery telefonów do PKN ORLEN S.A. ORLEN: (24) 256 00 00, (24) 365 00 00, (22) 778 00 00;

2) do kontaktu z inspektorem ochrony danych w PKN ORLEN S.A. służy następujący adres email: daneosobowe@orlen.pl;

3) dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu związanego z obsługą szkód z tytułu odpowiedzialności cywilnej;

4) podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w celu określonym w ust. 3 powyżej jest prawnie uzasadniony interes PKN ORLEN S.A.;

5) dane osobowe mogą być ujawniane przez PKN ORLEN S.A. podmiotom z nim współpracującym (odbiorcom) na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności przy obsłudze szkód z tytułu odpowiedzialności cywilnej, a także przy realizacji usług pocztowych i kurierskich;

6) dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat od daty zarejestrowania zgłoszenia szkody;

7) Osoba, której dane są przetwarzane ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania w sytuacji gdy są niekompletne lub nieprawidłowe, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych do innego administratora, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;

8) Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

9) podanie danych osobowych jest niezbędne do likwidacji szkody z tytułu odpowiedzialności cywilnej zgłoszonej przez osobę, której dane są przetwarzane, a także do udzielenia odpowiedzi w związku ze zgłoszoną szkodą. Odmowa podania danych osobowych uniemożliwi rozpatrzenie i likwidację szkody z tytułu odpowiedzialności cywilnej oraz udzielenie odpowiedzi w związku ze zgłoszoną szkodą.